ALLIBERAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE DEUTES

by | oct. 17, 2023 | blog | 0 comments

Darrerament una consulta que ens repeteixen és com assegurar el pagament d’un deute existent per un crèdit de consum o hipotecari adquirit amb una entitat de crèdit al consum que normalment operen en centres comercials o bé de forma telemàtica. Aquests crèdits són venuts a tercers en paquets de recobrament i no és possible distingir el frau del veritable creditor.

Malgrat els esforços per part del deutor en identificar la titularitat del crèdit, no sempre és possible, i el deutor que pateix el recobrament pot arribar a patir un mena d’assetjament telefònic, ara bé, aquests fets acostumen a coincidir amb una manca de transparència des de que es demanen explicacions sobre les quantitats, o els poders de representació o les titularitats del deute.

Per aquest cas, l’ordenament jurídic ens ofereix una eina molt útil i de vegades poc coneguda, a través de la Llei de Jurisdicció Voluntària que va ser reformada al 2015, el procediment de consignació judicial del deute, mitjançant el qual el deutor després d’haver requerit prèviament al creditor principal, i acompanyant la documentació pertinent, pot oferir el pagament per una via segura. Diem una via segura per que el creditor per poder cobrar la quantitat del deute consignat,  ha d’acreditar la seva condició davant del Jutjat així com el poder amb el que actua, motiu pel qual abans no s’havia pogut realitzar en plena seguretat.

El Jutjat no només lliurarà la quantitat al creditor sinó que declararà l’alliberament del deute per part del deutor, que després realitzar el pagament podrà disposar d’un document justificant per tal d’acreditar-ho on correspongui.

Donat que és molt freqüent però que hi ha una ’extensa tipologia de crèdits i deutes amb o sense garantia, no dubtin en consultar-nos per tal de veure les particularitats de cada cas i aconsellar-los en la millor solució per al seu cas.